Tracking API

POST: http://api.accesstrade.vn/core/transactions/postback

Content-Type: application/json

Body: json

                            
{
  "access_key": "Acess key cấp cho Merchant",
  "signature": "Chữ ký cho từng request",
  "transaction_id": "UUID",
  "transaction_time": 1447388224436,
  "transaction_discount": 100000,
  "transaction_value": 1000000,
  "transaction_status": 0,
  "session_id" : "568a3697afc50b2828e64cbc",
  "products" : [
    {
      "id": "1",
      "sku": "SKU001",
      "url": "http://merchant_domain/...",
      "price": 10000,
      "name": "Tên sản phẩm",
      "category": "Tên chuyên mục",
      "category_id" : 123,
      "quantity": 2,
      "status": 0
    }    
  ]
}
              
            

Kết quả trả về

Thành công Thất bại
{"status":true, "message":"Done"} {"status":false, "message:"Thông báo lỗi"}

Ý nghĩa các tham số

Tham số Bắt buộc Type Mô tả
access_key Bắt buộc String Key được cấp cho Merchant
signature Bắt buộc String signature = md5(transaction_id+secret_key). Trong đó secret_key được Accesstrade cấp cho Merchant
transaction_id Bắt buộc String ID của đơn hàng, dùng để đối soát
transaction_time Bắt buộc Long Thời gian phát sinh đơn hàng, dạng timestamp, tính theo miliseconds (ví dụ 1447388224436)
transaction_discount Không Float Số tiền giảm giá nếu có
transaction_value Không Float Tổng tiền của đơn hàng (Chưa bao gồm VAT)
transaction_status Không Float Trạng thái đơn hàng. 0:Chờ xử lý, 1: Thành công, -1: Huỷ
session_id Không String Session id do Accesstrade gửi sang Merchant khi khách hàng đó click sang website của Merchant
products.id Không String ID của sản phẩm trên hệ thống của Merchant
products.sku Bắt buộc String Mã SKU của sản phẩm trên hệ thống của Merchant
products.name Không String Tên sản phẩm
products.url Không String URL của sản phẩm
products.price Bắt buộc Float Giá của sản phẩm (Chưa bao gồm VAT)
products.quantity Bắt buộc Integer Số lượng sản phẩm trong đơn hàng
products.category_id Bắt buộc String ID của chuyên mục trên hệ thống của Merchant
products.category_name Không String Tên chuyên mục
products.status Bắt buộc Integer Trạng thái của sản phẩm. 0:Chờ xử lý, 1: Thành công, -1: Huỷ

Cập nhật trạng thái đơn hàng

ACCESSTRADE sẽ trả về cho nhà cung cấp danh sách các đơn hàng ở trạng thái pending, và khách hàng dựa vào đó cập nhât trạng thái đơn hàng cho ACCESSTRADE

1, Lấy danh sách đơn hàng pending

GET: http://api.accesstrade.vn/core/transactions

Content-Type: application/json

Tham số truyền vào

Tham số Bắt buộc Type Mô tả
access_key Bắt buộc String Accesstrade sẽ cung cấp access key cấp cho merchant
date Không String Ngày phát sinh giao dịch, theo format "YYYY-MM-DD", ví dụ: "2016-06-08"
status Không Integer 0: Chờ duyệt, 1: Hoàn thành, -1: Huỷ
signature Bắt buộc String signature=md5(transaction_id+secret_key)

Kết quả trả về

                            
{
  "total": 1000,
  "data" : [
    {
      "transaction_id": "Order ID as String",
      "transaction_time": "2016-06-08T07:18:55",
      "status": 0
    },
    {
      "transaction_id": "Order ID2 as String",
      "transaction_time": "2016-06-08T07:18:55",
      "status": 1
    }
  ]
}
              
            

2, Cập nhật trạng thái đơn hàng

POST http://api.accesstrade.vn/core/transactions/postbacks/common

Content-Type: application/json

Body: JSON

                            
{
  "access_key": "Access key cấp cho merchant",
  "signature": "Chữ ký cho từng request",
  "request_time": 1447388224436,
  "transactions" : [
    {
      "transaction_id": "1",
      "status": 0
    },
    {
      "transaction_id": "2",
      "status": 0
    }
  ]
}
              
            

Kết quả trả về

Thành công Thất bại
{"status":true, "message":"Done"} {"status":false, "message:"Thông báo lỗi"}